Kritéria

Přijímání dětí do mateřské školy se řídí Zákonem 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláškou č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění a Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, v platném znění.

 

Ředitelka Církevní mateřské školy Loďka stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

Děti jsou přijímány na volná místa v MŠ. Počet volných míst pro školní rok 2015/16 je 20.

 

Kritéria:

  1. Rodiče dítěte jsou členy evangelického sboru a.v. ČCE Na Rozvoji v Českém Těšíně
  2. Dosažení 6 – ti let dítěte vobdobí od 1.9. 2015 do 31.8. následujícího roku a děti s odkladem školní docházky (Podle § 34 odst. 4 školského zákona ve znění pozdějších předpisů se k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky)
  3. Celodenní pobyt dítěte v mateřské škole
  4. Trvalý pobyt dítěte v Českém Těšíně
  5. Děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011
  6. Děti narozené od 1. 9. 2011 do 30. 9. 2012
  7. Děti narozené od 1. 10. 2012

 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 7).

Při shodném splnění kritérií má přednost starší dítě před mladším.

 

Děti jsou přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte. Všechny podané žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání budou ředitelkou školy posouzeny dle uvedených kriterií a výsledně zpracovány do pořadníku.

Rodiče budou o výsledku správního řízení vyrozuměni listinou, která bude umístěna na vchodových dveřích přístavby evangelického sboru a. v. ČCE Na Rozvoji v Českém Těšíně a internetových stránkách www.narozvoji.cz. Při podání písemné žádosti bude každému účastníkovi přiděleno registrační číslo.

 

Seznam s výsledky správního řízení bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Termín zveřejnění je stanoven na den 19. 4.2015.

 

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, rodiče mohou o jeho vydání požádat.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno vpísemné podobě.

 
 

© 2013 Č. Těšín | Created and designed by toras.cz |