Pokyny pro rodiče 2015

1. Zákonný zástupce dítěte si stáhne formuláře (přihlášku + vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte)

2. Originální dokumenty řádně vyplněné včetně lékařského potvrzení, podepsané zákonným zástupcem dítěte, odevzdá zákonný zástupce při zápisu ve stanoveném termínu, tj.  do 19. 3. 2015.

3. Při zápisu je nutno předložit rodný list dítěte, OP zákonného zástupce

4. Přítomnost dítěte u zápisu je vítána

5. V MŠ při zápisu zákonní zástupci dítěte dostanou zápisový lístek

6. Pokud zápisový lístek nebude odevzdán do MŠ v daném termínu, bude takto uvolněné místo postoupeno dalšímu zájemci v pořadí dle kritérií

7. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku

8. Ve smyslu ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., oochraně veřejného zdraví, může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

9. Ředitelka mateřské školky může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

a) ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení

b) zákonný zástupce opakovaně neuhradí příspěvek mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady

10. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školky na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě registrujícího praktického lékaře dítěte. (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon)

 
 

© 2013 Č. Těšín | Created and designed by toras.cz |