Církevní mateřská škola Loďka

Webové stránky Církevní mateřské školy Loďka: http://skolkalodka.cz/

2. Timoteovi 3,15

Zřizovatelem Církevní mateřské školy Loďka (CMŠ Loďka) je Evangelický sbor a.v. Českobratrské církve evangelické v Českém Těšíně na Rozvoji.

Adresa zřizovatele: náměstí Dr. Martina Luthera 677/1, Český Těšín, 73701

Adresa CMŠ Loďka: náměstí Dr. Martina Luthera 677/1, Český Těšín, 73701 (přístavba, vchod ze dvora)

Email: cms.lodka@gmail.com

Právní forma: školská právnická osoba

Zahájení provozu: 1. září 2014

Kapacita: 20 dětí

Provozní doba: 6:30-16h

Školné: 400,-Kč

Ve školním roce 2014/2015 bude v Loďce zajištěn provoz od září 2014 do června 2015. V případě velkého zájmu rozšíří CMŠ Loďka v příštích letech provoz i na 1 měsíc o prázdninách.

 

Školská právnická osoba Církevní mateřská škola Loďka (dále jen CMŠ) zahájí svou činnost 1. 9. 2014. Mateřská škola naváže na dlouholetou práci s předškolními dětmi v Evangelickém sboru a.v. Českobratrské církve evangelické v Českém Těšíně.

 

Mateřská škola bude mít 1 třídu s kapacitou 20 dětí, které se při výuce budou dělit dle potřeby a zralosti na 2 pracovní skupiny. Škola je pro děti ve věku od 3 let. Je otevřena všem dětem bez rozdílu. Jde o školu rodinného typu.

 

MŠ je založena na fungující spolupráci rodič – dítě – učitel, respektuje individuální přístup ke každému dítěti.

 

Budova, kde bude škola sídlit, patří Evangelickému sboru a.v. Českobratrské církve evangelické v Českém Těšíně. Nachází se v centru města, v obytné čtvrti Rozvoj, v blízkém okolí je dostupné dopravní hřiště, park s průlezkami, městská knihovna, divadlo, plavecký bazén, což umožňuje volnost pohybu při vycházkách.

 

Výhodou samotné budovy je oplocená travnatá zahrada se stromy, které poskytují stín, a s hracími prvky – průlezky, houpačky, pískoviště, jejich rozšíření je v plánu. Vydlážděný prostor před vchodem do budovy umožňuje dětem pohyb na odstrkovadlech a malování křídami.

 

Budeme rozvíjet samostatnost dětí při oblékání, přezouvání, úklidu hraček, pomůcek a při servírování. Budeme se snažit, aby se zapojovaly do všech činností a podporovat individuální růst dovedností a znalostí každého dítěte. Chceme, aby se rozvíjely a učily svým tempem. Budeme klást důraz na správnou mluvu dětí, proto také chceme úzce spolupracovat s logopedy. Budeme v dětech také podporovat rozvoj hudebních dovedností, chceme spolupracovat také se základní uměleckou školou, případně s jednotlivci, kteří by děti podle zájmu vedli v kroužcích v rámci chodu CMŠ.

 

Úkolem CMŠ bude rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit dítě žít ve společnosti ostatních. Škola bude podporovat individuální rozvojové možnosti dětí a umožní tak každému dítěti dospět v době, kdy opouští mateřskou školu. Naší snahou bude, aby dítě ukončilo období předškolního vzdělávání jako jedinečná a relativně samostatná osobnost, schopná zvládat pokud možno aktivně a s osobním uspokojením takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají. K tomu bude také přispívat kontakt mateřské školy se základními školami při kulturních aktivitách a s nedělními besídkami našeho sboru při společných akcích (Den matek, dětská olympiáda, vánoční program). Děti budou sledovat školáky a starší děti a postup do základní školy vnímat jako přirozený.

 

V rámci mateřské školy povedeme starší děti k ochotě pomáhat mladším. Specifikem naší CMŠ bude křesťanský základ. Děti vedeme k úctě k přírodě, lidem i Stvořiteli.

 
 

© 2013 Č. Těšín | Created and designed by toras.cz |